ANPR (Automatische nummerplaatherkenning)

ANPR

Het ANPR-cameranetwerk van HEKLA registreert het in- en uitgaand verkeer in onze politiezone. Deze slimme camera's herkennen nummerplaten en worden o.a. gebruikt om voertuigen op te sporen die betrokken zijn bij criminele feiten.

De ANPR-camera’s staan, in samenspraak met de naburige politiezones, op zorgvuldig gekozen locaties om zo voor een ANPR-schild te zorgen.

Discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. 

Respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt.  

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. 

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het contactformulier op onze website. 

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten. 

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over de cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je ditzelfde contactformulier invullen.