Beleidsfora

De meergemeentezone HEKLA beschikt over drie verschillende beleidsfora. Hieronder worden zij achtereenvolgens toegelicht. 

Het politiecollege

Het college wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten. Het komt één keer per maand bijeen samen met de korpschef en de bespreking wordt genotuleerd door de secretaris van de zone. De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij geeft kennis van de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. De korpschef brengt verslag uit over de werking van het korps en brengt het politiecollege op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van het personeel.

Het politiecollege beslist over de uitgaven van de politiezone binnen de machtiging die ze daartoe kreeg van de politieraad.  Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Deze persoon is dan tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad. Koen Metsu, burgemeester van Edegem, neemt de rol als voorzitter voor zijn rekening.

De politieraad

In een meergemeentezone zoals de politiezone HEKLA wordt een politieraad opgericht. De politieraad is de tegenhanger van de gemeenteraad in een ééngemeentezone. Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de eigen rechtspersoonlijkheid van de meergemeentezone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun bevolkingscijfers. De wet voorziet negentien raadsleden voor een bevolking tussen 50 000 en 80 000 inwoners. De vijf burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet meegerekend in het aantal leden zoals hierboven bepaald. De voorzitter van het politiecollege of de aangewezen vervanger zit eveneens de politieraad voor. De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de zonale secretaris.

Bevoegdheden:

  • beheer en organisatie van de lokale politie;
  • goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan;
  • personeelsbeheer: personeelsformatie, aanwervingen, voordracht van de korpschef aan de Koning, benoeming van officieren, benoeming van de zonale secretaris en bijzonder rekenplichtige, ontslagen...;
  • budgettair en financieel beheer: aanvaarding van giften, overheidsopdrachten, begroting jaarrekening, onteigeningen...

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren het vereisen en ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per semester. In de praktijk vergadert de politieraad HEKLA een vijftal keer per jaar, met eventueel voorbereidende commissiezittingen.De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij hebben gewoonlijk een gesplitste agenda met een deel openbare zitting en een deel geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vacantverklaringen, aankoopdossiers, begroting,..In geheime zitting worden agendapunten behandeld die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, bijvoorbeeld aanwerving, bevordering, ontslag... 

De agenda van elke politieraad wordt tien dagen voor de vergadering vastgelegd. De definitieve agenda wordt dan uitgehangen op de aankondigingsborden van elk gemeentehuis van de politiezone. Deze agenda wordt eveneens kenbaar gemaakt via de nieuwsrubriek van onze website. De zittingen gaan door in het hoofdcommissariaat van HEKLA, gelegen aan de Prins Boudewijnlaan 43a in Edegem.

De zonale veiligheidsraad

Zoals bepaald in Art. 35 van de Wet 7 december 1998 op de geïntegreerde politie (WGP) is er ook in HEKLA een zonale veiligheidsraad. Dit zijn de opdrachten van deze zonale veiligheidsraad:

  • het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan;
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten (bestuurlijke en gerechtelijke politie);
  • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.