Politieraad

-A +A

In een meergemeentezone zoals de politiezone HEKLA wordt een politieraad opgericht. De politieraad is de tegenhanger van de gemeenteraad in een ééngemeentezone. Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de eigen rechtspersoonlijkheid van de meergemeentezone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. 

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun bevolkingscijfers. De wet voorziet negentien raadsleden voor een bevolking tussen 50 001en 80 000 inwoners. HEKLA telt in totaal ongeveer 74 100 inwoners (januari 2017).

De vijf burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet meegerekend in het aantal leden zoals hierboven bepaald. De voorzitter van het politiecollege of de aangewezen vervanger zit eveneens de politieraad voor. De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de zonale secretaris.

Bevoegdheden:

  • beheer en organisatie van de lokale politie;
  • goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan;
  • personeelsbeheer: personeelsformatie, aanwervingen, voordracht van de korpschef aan de Koning, benoeming van officieren, benoeming van de zonale secretaris en bijzonder rekenplichtige, ontslagen...;
  • budgettair en financieel beheer: aanvaarding van giften, overheidsopdrachten, begroting jaarrekening, onteigeningen...

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren het vereisen en ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per semester. In de praktijk vergadert de politieraad HEKLA een vijftal keer per jaar, met eventueel voorbereidende commissiezittingen.

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij hebben gewoonlijk een gesplitste agenda met een deel openbare zitting en een deel geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vacantverklaringen, aankoopdossiers, begroting,..

In geheime zitting worden agendapunten behandeld die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, bijvoorbeeld aanwerving, bevordering, ontslag... 

De agenda van elke politieraad wordt tien dagen voor de vergadering vastgelegd. De definitieve agenda wordt dan uitgehangen op de aankondigingsborden van elk gemeentehuis van de politiezone. Deze agenda wordt eveneens kenbaar gemaakt via de nieuwsrubriek van onze website. De notulen zijn pdf-bestanden, waarvoor de Adobe Reader plugin vereist is. Indien u deze niet heeft, kan u dit gratis downloaden via bovenstaande link.
 

De zittingen gaan door in het hoofdcommissariaat van HEKLA, gelegen aan de Prins Boudewijnlaan 43a in Edegem.

Klik op samenstelling om te bekijken wie er in de politieraad zetelt.