Politiecollege

-A +A

 

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten. Het komt één keer per maand bijeen samen met de korpschef en de bespreking wordt genotuleerd door de secretaris van de zone. 

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat. Hij geeft kennis van de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. De korpschef brengt verslag uit over de werking van het korps en brengt het politiecollege op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van het personeel.

Het politiecollege beslist over de uitgaven van de politiezone binnen de machtiging die ze daartoe kreeg van de politieraad.

Een meergemeentezone als HEKLA beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid. Het politiecollege oefent dezelfde bevoegdheden uit in een meergemeentezone als het college van burgemeester en schepenen in een ééngemeentezone.

Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Deze persoon is dan tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad. In HEKLA is gekozen voor een jaarlijks alternerend voorzitterschap, volgens beurtrol. Koen Metsu, burgemeester van Edegem, is tot 31 december 2018 voorzitter.

Klik op samenstelling om te bekijken wie er in het politiecollege zetelt.