Zonaal veiligheidsplan

-A +A

Het zonale veiligheidsplan

Klik op "Het zonaal veiligheidsplan 2014 -2017" om dit document te raadplegen. Dit plan werd verlengd tot 2019.

Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is voorbereid door de zonale veiligheidsraad en werd in december 2013 goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie. De wet geïntegreerde politie van 7 december 1998 vormt de wettelijke basis voor het zonaal veiligheidsplan. Het nieuwe nationale veiligheidsplan 2016-2019 voorziet een verlenging van het lopende zonale veiligheidsplan 2014-2017 tot 2019.

In plaats van een volledig nieuw veiligheidsplan op te maken, wordt een addendum toegevoegd aan het huidige zonale veiligheidsplan waarbij nieuwe prioriteiten worden opgenomen om afstemming te bekomen met het nationale veiligheidsplan 2016-2019.
Concreet betekent dit dat de lokale politiezone HEKLA met de beschikbare capaciteit aan personeel en middelen zal bijdragen aan een bovenzonale integrale en geïntegreerde samenwerkingsconcept in de aanpak van volgende werkingsthema’s en criminaliteitsfenomenen:

Het zonaal veiligheidsplan is voor de politiezone HEKLA het beleidsplan met de gekozen strategische doelen. Enerzijds gaat het om prioritaire veiligheids- en leefbaarheidsfenomenen die we projectmatig samen met andere partners aanpakken. Anderzijds gaat het om de verbetering van onze interne werking. Bij de keuze van deze strategische doelen houden we rekening met het nationaal veiligheidsplan en met de verwachtingen van de leden van de zonale veiligheidsraad, de bevolking, eigen medewerkers en andere partners.

Werkingsthema’s:
1.       Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling;
2.       Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit maar ook voor veiligheidshandhaving en opsporing;
3.       Recherchemanagement. 
 
Fenomenen:
1.       Radicalisering;
2.       Een geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid;
3.       Sociale en fiscale fraude;
4.       Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie;
5.       Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale handel in goederen;
6.       Verkeersveiligheid;
7.       Verbeteren van de openbare orde.

De vertaling van de strategische doelen in concrete acties gebeurt aan de hand van jaarlijks op te stellen actieplannen.

Prioriteiten veiligheidsfenomenen:

 1. diefstallen in woningen;
 2. verkeersveiligheid;
 3. overlast door:
  1. geluidsoverlast, nachtlawaai;
  2. vandalisme, vernielingen;
  3. sluikstorten;
  4. drugs.

Prioriteiten optimale bedrijfsvoering:

Elke dienst binnen HEKLA zal jaarlijks een actieplan optimale bedrijfsvoering indienen en implementeren, ter verbetering van de werking van de politiezone.